Quay lại
Tin tức
11/9/2023, 12:27:14 AM

King Attorney chúc mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2023

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp.

Năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong phạm vi toàn quốc. Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Ngày này, cách đây 77 năm (ngày 9/11/1946), Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bản Hiến pháp thấm đẫm tư tưởng dân chủ, pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hiến pháp 1946).

Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta đã có thêm 4 Hiến pháp (1959, 1980, 1992, 2013), những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta.

large_ae0edba309abdff586ba_aa10d34cfa.jpg

Ngày Pháp luật Việt Nam chính thức được quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 có hiệu lực từ ngày 1/1/2013 như sau:

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo đó, ngày 09 tháng 11 hằng năm được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật Việt Nam).

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật, qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời qua đó làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi, hành động của mọi người dân, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội.

Nhân ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2023, King Attorney kính chúc mọi người nhiều sức khoẻ, niềm vui trong cuộc sống và tiếp tục nỗ lực, cống hiến năng lực cho ngành pháp luật Việt Nam, đem đến công lý và lẽ phải cho bình an xã tắc.

Chia sẻ