Quay lại
Tin tức pháp lý
12/14/2022, 5:00:00 PM

Đại diện theo ủy quyền

Theo đó, “Đại diện” được hiểu là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.  Đại diện khác với giám hộ vì người giám hộ có nghĩa vụ thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Còn theo quy định tại khoản 1 Điều 138 BLDS 2015 thì “ủy quyền” phải là việc chính chủ thể có quyền tự mình trao quyền cho chủ thể khác (đủ năng lực thực hiện) để thay mình tham gia vào các giao dịch dân sự.

Như vậy thì luật sư đại diện theo ủy quyền tức là việc luật sư (bên đại diện) nhân danh và vì lợi ích của một cá nhân, pháp nhân khác (bên được đại diện) tiến hành xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự thông qua việc được bên được đại diện “trao quyền” hợp pháp.

test_f6b935edd5.jpg

Không chỉ gói gọn, bó hẹp ở Việt Nam, mà luật sư đại diện theo ủy quyền của cá nhân tổ chức nước ngoài đã và đang phát triển đáp ứng nhu cầu trong hàng loạt các mối quan hệ giao dịch có liên quan đến pháp lý.

Việc uỷ quyền cho luật sư đại diện ủy quyền là mong muốn của cá nhân, gia đình, doanh nghiệp để được luật sư đại diện theo uỷ quyền tư vấn, đưa những giải pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Vậy thì, ta có thể thấy rằng vai trò của luật sư đại diện theo ủy quyền trong thời đại nay là hết sức quan trọng đối với các cá nhân và tổ chức và luật sư KA đặc biệt quan tâm đến vấn đề này.


Vì từ thực tế thì các bạn có thể thấy, việc đại diện theo ủy quyền trong hầu hết các mối quan hệ pháp luật thì xuất hiện rất nhiều. Do đó, dựa trên nền tảng BLOCKCHAIN, các bạn có thể nghiên cứu một cách toàn diện về đại diện theo ủy quyền. Mục đích chính của công cụ Blockchain là hướng đến minh bạch hóa các giao dịch thông qua uỷ quyền, từng bước số hoá các quan hệ uỷ quyền này giữa các luật sư và trọng tài viên trong nước và quốc tế.

Chia sẻ